فصلنامه کمیستریوم دانشگاه فردوسی مشهد اردیبهشت 1401 منتشر شد

فصلنامه کمیستریوم

فصلنامه کمیستریوم دانشگاه فردوسی مشهد اردیبهشت 1401 منتشر شد

فصلنامه کمیستریوم انجمن علمی دانشگاه فردوسی مشهد در شاخه شیمی و تمامی گرایشات شیمی در اردیبهشت امسال با شماره دهم منتشر شد.

این فصلنامه علمی از سال 1394 توسط انجمن علمی – دانشجویی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسید.

در این مقاله مختصر از سایت دانشما با این فصلنامه علمی بیشتر آشنا می‌شویم تا علاقه‌مندان به علم شیمی بتوانند با دید جامع‌تری آن را مطالعه کنند.

ناگفته نماند که در این فصلنامه علاوه بر موضوعات مرتبط شیمی سایر مباحث مد نظر اجتماعی بررسی می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

 فصلنامه کمیستریوم دانشگاه فردوسی مشهد و گرایشات مهم علم شیمی

فصلنامه کمیستریوم
فصلنامه کمیستریوم دانشگاه فردوسی مشهد

گرایشات موجود در فصلنامه کمیستریوم به عبارت زیر هستند:

 • شیمی پلیمر
 • شیمی تجزیه
 • شیمی آلی
 • شیمی محیط زیست
 • شیمی معدنی
 • نانو کاربردی
 • شیمی اسانس
 • شیمی فیزیک
 • شیمی کاتالیست
 • شیمی دریا
 • شیمی پیشرانه
 • فیتوشیمی
 • بیوشیمی
 • شیمی دارویی
 • نانو شیمی

در کنار مباحث اصلی سایر موضوعات مرتبط مانند:

 • معرفی افراد موفق در حوزه شیمی در جهان
 • جشنواره مندلیف
 • زنان موفق در علم شیمی و سایر علوم
 • معرفی جوایز بین‌المللی مختلف در علم شیمی

در ادامه به نکات مهم فصلنامه کمیستریوم از شماره دهم می‌پردازیم که موضوعات جالبی را در نظر گرفته است و مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود.

فصلنامه کمیستریوم : شیمی پلیمر

در بخش شیمی پلیمر به مطالعات اخیر محققان شیمی برای ساخت فیبرهای کربنی پرداخته شده است که این ماده قوی می‌تواند حتی به جای فولاد در جهت ساخت وسایل نقلیه سبک‌تر  و البته کم‌مصرف‌تر مثل هواپیماها استفاده شود.

موضوع بسیار مهم دیگر که در بخش پلیمر فصلنامه کمیستریوم به آن پرداخته شده است. وجود پلاستیک‌های مصرفی مضر در محیط زیست است که سالانه میلیون‌ها تن از این وسایل وارد اقیانوس‌ها، دریاها، جنگل‌ها و سایر بخش‌های محیط زیست می‌شود که غیر قابل تجزیه هستند.

اما محققان به کمک پلاستیک‌های زیستی مبتنی بر پروتئین  که تخریب‌پذیر هستند و در محیط قابل تجزیه می‌باشند، روشی جدید برای محافظت از محیط زیست اختراع کرده‌اند که برای محافظت از خاک و پاکیزگی هوای تنفسی بسیار اثرگذار است.

فصلنامه کمیستریوم : نانو شیمی و تشخیص سریع اپیدمی کرونا

نانوحســگر ارزان و قابــل حمــل بــراى تشــخیص بیمــارى سـاخته مى شـود. آزمایشـگاه علـوم و بیوتکنولـوژى نانـو بـه رهبـرى پروفسـور چائـو وانـگ در دانشـگاه ایالتـى آریزونـا موفــق بــه ســاخت نانوحســگرى بــراى تشــخیص ســریع اپیدمى هایـى نظیـر کرونـا شـده اسـت. محققـان دانشـگاه ایالتــى آریزونــا بــا همــکارى پژوهشــگرانى در دانشــگاه واشـنگتن در سـیاتل یـک کیـت ارزان، قابـل حمل و سـریع بــراى شناســایى ویروس هایــى ماننــد ابــولا و کرونــا ارائــه کرده انـد. یـک اپیدمـى در حـال ظهـور نیـاز بـه کیت هـاى تشـخیصى دارد کـه مى توانـد گسـترش بیمـارى را ردیابـى کنـد.

شیمی محیط زیست

برگ هــاى نیلوفــر آبــى بــه دلیــل داشــتن برخــى از آب گریزتریـن سـطوح روى زمیـن مشـهور هسـتند و کثیـف شـدن آن هـا تقریبـا غیرممکـن اسـت. ایـن راز در سـاختار ســطحى برگــى نهفتــه اســت کــه از ســتون هاى ریــزى تشـکیل شـده و بـالاى آن لایـه اى مومى قـرار گرفته اسـت. هــر آبــى کــه روى بــرگ فــرود مى آیــد بــه صــورت یــک قطــره باقــى مى مانــد و بــه ســادگى بــا کمــک نیــروى جاذبـه یـا بـاد مى غلتـد.

قطـرات در حالـى کـه بـه پاییـن مى لغزنــد، خــاك را از بیــن مى برنــد و بــرگ را تمیــز نگـه مى دارنـد. بـراى سـاختن مـواد الهـام گرفتـه شـده از نیلوفـر آبـى، تیـم محققـان مهندسـى و علمـى RMIT ابتدا پلاسـتیکى سـاخته شـده از نشاسـته و نانوذرات سـلولزى را بـه صـورت مصنوعـى مهندسـى کردنـد. روى سـطح ایـن بیوپلاســتیک، الگویــى کــه ســاختار بــرگ هــاى نیلوفــر آبـى را تقلیـد مى کنـد، حـک شـد، سـپس بـا یـک لایـه محافـظ از PDMS ،یـک پلیمـر آلـى مبتنـى بر سـیلیکون پوشـانده شـده اسـت

. آزمایش هــا نشــان مى دهــد کــه ایــن بیوپلاســتیک نــه تنهـا مایعـات و کثیفى هـا را بـه طـور موثـر دفـع مى کنـد، بلکــه پــس از خراشــیده شــدن بــا مــواد ســاینده و قــرار گرفتـن در معـرض حـرارت، اسـید و اتانـول، خاصیـت خـود تمیـز شـوندگى خـود را نیـز حفـظ مى کنـد. نشاسـته یکى از امیـد بخش تریـن و همـه کاره تریـن پلیمرهـاى طبیعـى ً شـکننده اسـت و در برابـر رطوبـت بسـیار اسـت، امـا نسـبتا حسـاس اسـت.

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید